Ασφάλιση Υγείας

Προγράμματα ασφάλισης Υγείας

Η ασφάλεια υγεία δεν είναι πολυτέλεια, είναι ένα αγαθό που αξίζει. Είναι μια πράξη ευθύνης για εσάς και την οικογένεια σας.

Στο ασφαλιστικό γραφείο Νικολόπουλος Insurance Care έχετε τον προσωπικό σας σύμβουλο, έχετε τον σύμβουλο που θα βάλει τις δικές σας ανάγκες και προτεραιότητες πάνω από το δικό του συμφέρον.

Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφάλισης Υγείας Ενήλικα

ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΟΚΟΜΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ FULL

Παροχές Κάλυψης (Συνοπτική Περιγραφή)

 • Νοσηλεία σε οποιοδήποτε Ιδιωτικό Νοσοκομείο στην Ελλάδα
 • Νοσηλεία σε οποιοδήποτε Δημόσιο Νοσοκομείο στην Ελλάδα
 • Νοσηλεία σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο στο Εξωτερικό
 • Αποκλειστική Νοσοκόμα
 • Έξοδα συνοδού
 • Χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες
 • Διαγνωστικές ιατρικές πράξεις σε συμβεβλημένα νοσοκομεία
 • Έξοδα προ και μετά την νοσηλεία
 • Έξοδα επείγουσας μεταφοράς
 • Επίδομα νοσηλείας ή χειρουργικό επίδομα
 • Bonus χρήσης φορέα ασφαλισμένου
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Ανώτατο όριο ευθύνης κατά έτος1.500.000€
Θέση ΝοσηλείαςΘέση Β
Νοσηλεία σε συμβεβλημένο νοσοκομείο σε ανώτερη θέση, συμμετοχή στα έξοδα για κάθε ανώτερη θέσηΚατά το κόστος της διαφοράς θέσης σε €
Νοσηλεία σε μη συμβεβλημένο νοσοκομείο σε ανώτερη θέση, συμμετοχή στα έξοδα για κάθε ανώτερη θέση σε ποσοστό15%
Ημερήσιο όριο για δωμάτιο και τροφή για νοσηλεία στο εξωτερικό έως 1.300€
Ποσό απαλλαγής κατά νοσηλεία
Για νοσηλεία με διανυκτέρευση1.500€
Για νοσηλεία χωρίς διανυκτέρευση750€
Για νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο με ή χωρίς διανυκτέρευση0
Συμμετοχή ασφαλιστικού φορέα
Εάν άλλος ασφαλιστικός φορέας καλύψει μέρος των αναγνωρισμένων εξόδων νοσηλείας με ποσό μεγαλύτερο ή ίσο του ποσού της συμμετοχής του Ασφαλισμένου στα έξοδα (ποσό απαλλαγής που αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων και παροχών), τότε ο Ασφαλισμένος δεν επιβαρύνεται με το ποσό της συμμετοχής.
Εάν άλλος ασφαλιστικός φορέας καλύψει μέρος των αναγνωρισμένων εξόδων νοσηλείας με ποσό μικρότερο από το ποσό της συμμετοχής του Ασφαλισμένου στα έξοδα (ποσό απαλλαγής που αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων και παροχών), τότε το ποσό συμμετοχής του μειώνεται ανάλογα με το ποσό συμμετοχής του φορέα.
Εάν ο ασφαλισμένος για την κάλυψη των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης, έκανε χρήση οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα και με την προϋπόθεση ότι εισέπραξε από αυτόν μέρος των αναγνωρισθέντων από την Εταιρία εξόδων νοσηλείας, η Εταιρία θα του καταβάλει επίδομα ίσο με ποσοστό είκοσι τις εκατό (20%) του ποσού που καλύφθηκε από τον ασφαλιστικό φορέα μετά την αφαίρεση της τυχόν απαλλαγής.
Το επίδομα της παραπάνω παραγράφου δεν εφαρμόζεται αν η ίδια η Εταιρία έχει καταβάλει μέρος των εξόδων σε εκτέλεση των όρων άλλου ατομικού ή ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Επίδομα νοσηλείας ή χειρουργικό επίδομα
Επίδομα νοσηλείας την ημέρα ή150€
Χειρουργικό επίδομα επί του πίνακα αμοιβών χειρούργων σε ποσοστό (παροχή η οποία δίνεται όταν δεν ζητούνται άλλα έξοδα Νοσηλείας)50%
Διαγνωστικές - Ιατρικές πράξεις σε Συμβεβλημένο Νοσοκομεία κατ'έτος1.000€
Συμμετοχή στα ανωτέρω έξοδα σε ποσοστό 20%
Συμμετοχή στα ανωτέρω έξοδα με χρήση ασφαλιστικού φορέα 0%
Καλύπτονται αποκλειστικά και μόνο οι παρακάτω Διαγνωστικές Ιατρικές Πράξεις για τις οποίες δεν απαιτείται νοσηλεία, εφόσον πραγματοποιηθούν σε Συμβεβλημένο Νοσοκομείο

- Βρογχοσκόπηση
- Κυστεοσκόπηση
- Βιοψία Οστεομυελική
- Βιοψία Διορθική Προστάτη
- Κολονοσκόπηση
- Γαστροσκόπηση
Έξοδα προ και μετά Νοσηλεία
Με χρήση ασφαλιστικού Φορέα επί των εξόδων νοσηλείας που θα κατέβαλε η Εταιρία σε ποσοστό10%
Αν δεν γίνει χρήση ασφαλιστικού φορέα επί των εξόδων νοσηλείας που κατέβαλε η Εταιρία σε ποσοστό5%
Έξοδα επείγουσας μεταφοράς4.000€

Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφάλισης Υγείας Παιδιού

Ετήσιο πρόγραμμα υγείας παιδιού έως 18 ετών αξίας 321€

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ανώτατο όριο κάλυψης ανά ασφαλιστικό έτος και θέση Νοσηλείας.
Με δυνατότητα μείωσης του ποσού απαλλαγής κατά 500€ και μέχρι του μηδενισμού της απαλλαγής, για κάθε μια βαθμίδα κατώτερης νοσηλείας της Α' θέσης και έως δύο βαθμίδες.
500.000€
ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ
Εκπιπτόμενο ποσό ανά ασφαλιστικό έτος

Είναι το ποσό το όποιο αφαιρείται πάντα (εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει ειδική διευκρίνηση, ότι δηλαδή το εκπιπτόμενο ποσό δεν αφαιρείται) από το σύνολο των αναγνωρισθέντων εξόδων, πριν από την εφαρμογή οποιουδήποτε ποσοστού συμμετοχής και βαρύνει τον Ασφαλισμένο.
0€
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Το υπόλοιπο των δαπανών μετά την απαλλαγή καλύπτεται 100% για νοσηλεία σε Ελλάδα - Ευρωπαϊκή Ένωση - Ελβετία, με την προϋπόθεση τήρησης όλων των επιμέρους ορίων. Ο ασφαλισμένος σε περίπτωση νοσηλείας σε ΗΠΑ - Καναδά και υπόλοιπες χώρες, θα συμμετέχει στο κόστος νοσηλείας, με ποσοστό 20% επί των υπόλοιπων δαπανών, δηλαδή μετά την αφαίρεση της απαλλαγής και με την προϋπόθεση τήρησης των επιμέρους ορίων.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Για νοσηλεία οι δαπάνες της οποίας καλύφθηκαν εξ'ολοκλήρου από άλλο ασφαλιστικό φορέα (Ιδιωτική ή Κοινωνική Ασφάλιση) η Εταιρεία θα καταβάλει:

α) Ημερήσιο επίδομα, εκατόν πενήντα (150€) ευρώ για κάθε ημέρα νοσηλείας και με ανώτατο όριο τις δέκα (10) ημέρες.

β) Αν κατά την διάρκεια της νοσηλείας ο Ασφαλισμένος υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, τότε η Εταιρεία θα καταβάλει επιπρόσθετα και χειρουργικό επίδομα ίσο με το 20% της ανώτατης αμοιβής χειρούργου για την αντίστοιχή επέμβαση.

Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω κάλυψη (χειρουργικό επίδομα) παρέχεται χωρίς την αφαίρεση του εκπιπτόμενου ποσού για εκπιπτόμενο ποσό μικρότερο ή ίσο του ποσού των 3.000.00€
BONUS ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΛΛΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

Εάν ο ασφαλισμένος πριν λάβει την αποζημίωση του από την Εταιρεία, έχει αποζημιωθεί για την ίδια περίπτωση από άλλο ασφαλιστικό Δημόσιο ή Ιδιωτικό φορέα για ποσό δαπάνης νοσηλείας μεγαλύτερο του εκπιπτόμενου (απαλλαγή), η Εταιρεία θα καταβάλει σ'αυτόν το υπόλοιπο της συνολικής δαπάνης και επί πλέον bonus 20% επί του υπερβάλλοντος της απαλλαγής του ληφθέντος ποσού από τον άλλο φορέα.
ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Για περιστατικά νοσηλείας εκτός Ελλάδας, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελβετίας, πέραν του εκπιπτόμενου ποσού (απαλλαγή), θα καλύπτεται το 80% των υπόλοιπων αναγνωρισμένων δαπανών.
ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Σε περίπτωση νοσηλείας του ασφαλισμένου σε Δημόσιο Νοσοκομείο, συμβεβλημένο με ειδική σύμβαση συνεργασίας με την Εταιρεία, η Εταιρεία θα καλύψει το 100% της δαπάνης νοσηλείας χωρίς καμία συμμετοχή του Ασφαλισμένου στις δαπάνες νοσηλείας. Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω κάλυψη παρέχεται χωρίς την αφαίρεση του εκπιπτόμενου ποσού για εκπιπτόμενο ποσό μικρότερο ή ίσο του ποσού των 3.000.00€
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΕΡΑΣ

Καλύπτονται οι δαπάνες χωρίς εκπιπτόμενο ποσό (απαλλαγή) για παροχή χειρουργείου ημέρας ή για επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις, που θα γίνουν σε οργανωμένο χειρουργείο Νοσοκομείου χωρίς διανυκτέρευση του Ασφαλισμένου.

Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω κάλυψη παρέχεται χωρίς την αφαίρεση του εκπιπτόμενου ποσού για εκπιπτόμενο ποσό μικρότερο ή ίσο του ποσού των 3.000.00€
ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ - ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ

Καλύπτονται οι δαπάνες για χημειοθεραπείες και ακτινοβολίες που διενεργούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους εντός Νοσοκομείου και δεν απαιτούν διανυκτέρευση του Ασφαλισμένου.
ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ

Έξοδα προ νοσηλείας είναι τα έξοδα για διαγνωστικές εξετάσεις που έγιναν, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την εισαγωγή του Ασφαλισμένου για Νοσηλεία, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την διάγνωση τους. Οι εξετάσεις αυτές δεν είναι απαραίτητο να έχουν γίνει εντός Νοσοκομείου.

Έξοδα μετά Νοσηλείας είναι τα έξοδα τα οποία είναι απολύτως σχετικά με τη Νοσηλεία που προηγήθηκε, αφορούν στην επίσκεψη ιατρών, φυσικοθεραπεία και διαγνωστικές εξετάσεις και που πραγματοποιήθηκαν εντός περιόδου εξήντα (60) ημερών από την έξοδο από το Νοσοκομείο. Οι υπηρεσίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να έχουν γίνει εντός Νοσοκομείου.

Τα ανωτέρω έξοδα καλύπτονται ως το ποσό των 1.000€ ανά ασφαλιστικό έτος.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ

Καλύπτονται οι δαπάνες αποκλειστικής νοσοκόμας για μια βάρδια την ημέρα και μέχρι είκοσι (20) βάρδιες κατ'ανώτατο όριο, ανά νοσηλεία, εφόσον είναι ιατρικά επιβεβλημένο.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Σε περίπτωση νοσηλεία ανήλικου ασφαλισμένου παιδιού έως 16 ετών, καλύπτονται οι δαπάνες παραμονής τους γονέα που χρεώνονται από το Νοσηλευτήριο ή την Κλινική. Για τις ημέρες που καλύπτονται δαπάνες παραμονής του γονέα, δεν καλύπτονται τυχόν δαπάνες αποκλειστικής νοσοκόμας.
ΤΟΚΕΤΟΣ

Σε περίπτωση τοκετού (φυσιολογικού ή καισαρική τομή), καταβάλλεται αποκλειστικά και μόνο επίδομα τοκετού χωρίς αποδείξεις ποσού: 1.500€. Το επίδομα καταβάλλεται μόνον υπό την προϋπόθεση ότι ο τοκετός θα γίνει μετά την παρέλευση (21) μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ασφάλισης.

Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω κάλυψη παρέχεται χωρίς την αφαίρεση του εκπιπτόμενου ποσού για εκπιπτόμενα ποσά μικρότερα ή ίσα του ποσού των 3.00.00€
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Καλύπτονται μέχρι του ποσού των 1.000€ ανά ασφαλιστικό έτος, οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από τα Ασφαλισμένα τέκνα ηλικίας μέχρι 18 ετών και εφόσον σπουδάζουν μέχρι το 25ο έτος, συνέπεια ατυχήματος, για ιατρική, φαρμακευτική ή άλλη θεραπευτική αγωγή εντός ή εκτός Νοσοκομείου.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Καλύπτονται επίσης οι δαπάνες επείγουσας μεταφοράς του Ασφαλισμένου και ενός συνοδού του με ασθενοφόρο ή με ειδική μεταφορά με αεροπορικό μέσο, εντός Ελλάδας, για επείγουσα νοσοκομειακή περίθαλψη με ανώτατο πάντως όριο ευθύνης της Εταιρείας το ποσό των 5.000€ και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Να προσκομισθεί ιατρική βεβαίωση για το επιβεβλημένο της επείγουσας μεταφοράς, από τον ιατρό που επιλήφθηκε του περιστατικού, πριν την μεταφορά και τη συνέστησε.

2. Να επακολουθήσει άμεσα νοσοκομειακή περίθαλψη για το περιστατικό.

3. Να υπάρξει σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της Ιατρικής Υπηρεσίας, ή του ιατρού της Εταιρείας για τον επιβεβλημένο και επείγοντα χαρακτήρα της μεταφοράς.